مصاحبه با محمد حسین ادیب

در اروپا چه می‌شود ؟ 

ادیب : در اروپا هویت‌های ملی اقتصادی در مقابل هویت اروپایی اقتصاد تقویت می‌شود

خروج انگلیس از برگزیت را چگونه تحلیل می‌کنید؟ 

ادیب : اقتصاد اروپا باید رقابتی‌تر شود و برای رقابتی‌تر شدن با مشکل مقاومت افکار عمومی مواجه است، عصر دولت‌های رفاه که اساس اداره اروپا طی پنجاه سال گذشته را تشکیل می‌داد به پایان رسیده است اروپا پول ندارد تا هزینه دولت‌های رفاه را شارژ کند و تداوم دولت‌های رفاه به تضعیف اقتصاد اروپا منجر شده و از این خلا ، چین استفاده حداکثری کرده است ، چین در دو دهه گذشته به ابر قدرت اقتصادی تبدیل شد به این سبب که اروپا ضعیف عمل کرد و دست اروپا را الگوی سیاسی‌اش که بر بنیاد دولت رفاه است بسته است مکرون تلاش کرد از دولت رفاه فاصله بگیرد که شکست خورد و واکنش اجتماعی سنگینی داشت مکرون در مقابل جنبش اجتماعی پیراهن زردها گفت من صدای شما را شنیدم جنبش پیراهن زردها مقاومت مردم فرانسه در مقابل تلاش مکرون برای رقابتی تر کردن اقتصاد بود، برگزیت تلاش انگلیس برای فاصله گرفتن از چنین اروپایی است البته دارد این دست آن دست می‌کند 

انتخابات آمریکا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

ادیب : هر کس که در انتخابات آمریکا پیروز شود مهم نیست ، جامعه آمریکا در دوران ترامپ دوقطبی شد در دوران ریاست جمهوری بعدی آمریکا هر که می‌خواهد باشد تبدیل به دوقطبی عشق و نفرت می‌شود 

عرصه جهانی چه می‌شود؟
ادیب : مرکل صدر اعظم آلمان اظهار داشت ما با این فرهنگی در آلمان بزرگ شدیم که آمریکا رهبر جهان است حال آمریکا خودش دیگر نمی‌خواهد رهبر جهان باشد و ما باید فکری برای خود بکنیم، آمریکا دیگر نمی‌خواهد رهبر جهان باشد 

این دو فقره در کنار هم چه مفهومی دارد؟ ‌
ادیب : از یکسو آمریکا دیگر نمی‌خواهد رهبر جهان باشد از سوی دیگر جامعه آمریکا وارد فضای عشق و نفرت می‌شود این دو در کنار هم ، نقش رهبری آمریکا را بیشتر تضعیف می‌کند و در جهان خلأ سیاسی ایجاد می‌کند این خلا بوسیله قدرت‌های منطقه‌ای پر می‌شود