نقدی بر شیوه اثبات نظرات شخصی در فضای مجازی  

مصاحبه با محمد حسین ادیب  

ما چگونه باید درستی نظرات خود را اثبات کنیم ؟

تحقیق انجام شده در دانشگاه توکیو نشان می دهد در ٧٢ درصد موارد خانواده های ژاپنی ، از متد اقلیدسی برای اثبات درستی نظریه خود استفاده می کنند 

در متد اقلیدسی ، با رد نظریه رقیب ، فرد حکم به درستی نظریه خود می دهد 

در تحقیق دانشگاه توکیو آمده ، ١٩ درصد از عامل طلاق در خانواده‌ای ژاپنی متد اقلیدسی است ، یعنی مرد با رد نظرات  زوجه خود ، حکم به درستی نظریه خود می دهد 

رد نظریه رقیب ، به معنای اثبات درستی نظریه گوینده نیست 

در فضای مجازی هلند ١٠ هزار شیوه اثبات درست بودن یک نظریه آنالیز شده است در ٣٧ درصد موارد از روش اقلیدوسی استفاده شده است 

رمز موفق بودن در بیزینس ، آمادگی برای کار تیمی است اما جانسون استاد روش تحقق در هلند می نویسد انسان در کار تیمی ؛ وقتی موفق است که با اثبات نادرست بودن نظریه رقیب،  حکم به درستی نظریه خود ندهد ؛ چنین فردی آمادگی روانی کار تیمی ندارد 

چرا تعدادی از ایرانیان از شراکت با دیگران در بیزینس ارزیابی به شدت منفی دارند ؟ چون به اظهار جانسون کسی که با روش اقلیدسی خود را اثبات می کند در کار تیمی ضعیف خواهد بود ؛ به گفته این محقق استفاده کنندگان از روش اقلیدسی در ٧۵ درصد موارد قادر به ایجاد ارتباط صمیمانه با اطرافیان خود نیستند 

اینکه دیگران چقدر آدم بدی هستند نشان نمی دهد که گوینده چقدر آدم خوبی است 

از تیم تحقیق خواسته شد ١٠٠ تحلیل در اینستاگرام  محمد حسین ادیب را آنالیز کنند و متد اثبات درستی کاربر استخراج شود در ٨۵ درصد موارد از روش اقلیدسی استفاده شده بود 

کاربری که از روش اقلیدوسی برای اثبات نظرات خود استفاده می کند در واقع نشان نمی دهد که نظرات اش درست است ؛ بلکه دارد اعتراف می کند در کار تیمی ضعیف است  و دارد اثبات می کند در ٧۵ درصد موارد قادر به ایجاد ارتباط صمیمانه با نزدیکان خود نیست 

کسانی که اینسان خود را به دیگران معرفی می کنند از اینکه این طور دیده شوند خوشحال نمی شوند اما طراحی خودشان است 

جانسون در تحقیق دیگری نشان می دهد از ١٠٠ فعال اقتصادی ورشکسته ، ۶۵ نفرشان برای اثبات نظرات خود نشان می دهند که چقدر نظرات دیگران اشتباه است